VIII Sesja Rady Gminy Baboszewo

w dniu 2019-05-31, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Powitanie zaproszonych gości.

3.Zmiana porządku obrad

Głosowanie (Zmiana porządku obrad)Głosowanie (Zmiana porządku obrad)Głosowanie (Zmiana porządku obrad)

4.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (VII).

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

6.Wystąpienie gości.

7.Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.Przedstawienie raportu o stanie gminy.

9.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie metody ustale...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy w sprawie petycji mieszkańców.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stano...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety przewodniczącym organu wykonawczych jednostek pomocniczych - Sołtysom w Gminie Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia die...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym w związku z wykonywaniem mandatu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

24.Sprawy różne.

25.Wolne wnioski i zapytania.

26.Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Baboszewo.