IV SESJA RADY GMINY BABOSZEWO

w dniu 2018-12-21, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Wystąpienie gości.

3.Zdjęcie z porządku obrad pkt 19 dotyczącego podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad pkt 19 dotyczą...)

4.Zdjęcie z porządku obrad pkt 20 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad pkt 20 dotycząc...)

5.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

6.Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

7.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Baboszewo na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy K...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

18.Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo

Głosowanie (Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

21.Sprawy różne.

22.Komunikaty.

23.Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Baboszewo.